Cum un monah începe, trăiește și reușește – Fotoreportaj de la o tundere la o chilie

Cel ce a urât lumea a scăpat de întristare ; iar cel ce e împătimit de ceva din cele văzute încă n-a scăpat de întristare. Căci cum nu se va întrista de lipsa a ceea ce iubeşte?

Trezvia

În toate avem nevoie de multă trezvie. Dar mai ales la aceasta să luăm aminte cu înţelepciune, înainte de celelalte: Am văzut pe mulţi scăpând în lume barca trupului lor prin griji, ocupaţii, nedormiri din pricina grijilor vieţii; iar venind aceştia în viaţa călugărească şi lepădînd toată grija, s-au întinat în chip jalnic de mişcările trupului.

Calea cea strâmtă

Să luăm aminte la noi înşine, ca nu cumva, spunînd că umblăm pe calea strâmtă şi plină de necazuri, să ne rătăcim ţinând pe cealaltă lată şi largă. Cale a strâmtă ţi-o va pricinui întristarea pântecelui, starea de toată noaptea în picioare, apa cu măsură, puţinătatea pâinii, băutur a curăţitoare a necinstirii, batjocurile, luările în râs, tăierea voilor proprii, răbdarea certărilor, primirea în tăcere a dispreţuirii, silnicia ocărilor, răbdarea neclintită a nedreptăţirii, suportarea bârfirilor fără supărare, răbdarea fără mânie a neluării în seamă, primirea ocărilor cu smerenie. Fericiţi sunt cei ce umblă pe calea amintită, că a lor este împărăţia cerurilor.

Cele trei lepădări

Nimenea nu va intra în cămara cerească de nuntă purtînd cunună, dacă nu a săvârşit prima, a doua şi a treia lepădare, adică de toate lucrurile, de toţi oamenii, până şi de părinţi ; a doua – tăierea voii proprii ; şi lepădarea a treia, de slava deşartă, care urmează ascultării.

Răsplata

«Ieşiţi din mijlocul lor şi vă despărţiţi şi nu vă atingeţi de necurăţia lumii, zice Domnul». Căci cine dintre ei a făcut vreo minune vreodată? Cine a înviat morţi? Cine a scos draci? Nimenea. Toate acestea sunt răsplătirile călugărilor, pe care lumea nu le poate cuprinde. Căci dacă ar putea, ar fi de prisos nevoinţa sau retragerea.

Bazat pe Sfântul Ioan Scărarul

Fotografii de la o slujbă de călugărie, Chilia Profetului Ilie, Mănăstirea Vatoped, Muntele Athos

Dacă doriți să ne rugăm pentru dumneavoastră sau să donați pentru site, faceți click aici.